• DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

    • Deklaracja dostępności serwisu internetowego Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 73 im. Króla Stefana Batorego w Warszawie

     Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 73 im. Króla Stefana Batorego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Serwisu internetowego Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 73 im. Króla Stefana Batorego w Warszawie.

     • Data publikacji strony internetowej:
     • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

     Status pod względem zgodności z ustawą

     Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

     Treści niedostępne

     • Materiały wideo nie posiadają audiodeskrypcji.
     • Niektóre z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
     • Na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
     • Niektóre filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.

     Wyłączenia

     • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
     • Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

     Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

     • Deklarację sporządzono dnia:
     • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

     Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Przy badaniu dostępności cyfrowej wspomagano się automatycznymi narzędziami do certyfikacji dostępności: Tingtun Checker (wynik 95,40/100) oraz validatorem Utilitia (wynik 6/10)

     Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

     Informacje zwrotne i dane kontaktowe

     • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Grażyna Chmielewska.
     • E-mail: grazyna.chmielewska@sp73.edu.pl
     • Telefon: 22 619 55 01

     Każdy ma prawo:

     • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
     • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
     • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

     Żądanie musi zawierać:

     • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
     • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
     • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

     Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

     Skargi i odwołania

     Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

     • Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 73 im. Króla Stefana Batorego w Warszawie
     • Adres: 03-741 Warszawa, ul. Białostocka 10/18
     • E-mail: sekretariat@sp73.edu.pl
     • Telefon: 22 619 55 01

     Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

     Dostępność architektoniczna

     Budynek Szkoły Podstawowej nr 73 z Oddziałami Integracyjnymi znajduje się przy ulicy Białostockiej 10/18.

     Wejście główne do szkoły znajduje się na ścianie szczytowej budynku od ulicy Brzeskiej.

     Do wejścia prowadzą schody (nie są zabezpieczone listwami antypoślizgowymi), przy których umieszczona jest platforma przyschodowa dla osób poruszających się na wózku. Szerokość drzwi wejściowych pozwala na wjazd wózkiem inwalidzkim, brak progów. Dodatkowe wejścia do szkoły znajdują się na ścianie bocznej (wejście do oddziału przedszkolnego) - nie jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i na ścianie głównej (wejście do szatni) – nie jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

     Korytarz na parterze jest przestronny, a szerokość drzwi (90 cm) do pomieszczeń tu usytuowanych (biblioteka i czytelnia, świetlica, stołówka, gabinet pedagogów i SI, oddział przedszkolny, sekretariat) pozwala na przejazd wózkiem inwalidzkim. Nie we wszystkich pomieszczeniach istnieje wystarczające pole manewrowe.

     Na I i II piętro szkoły prowadzą schody, brak wind i platform (I i II piętro niedostępne)

     W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich i pętli indukcyjnych, nie ma możliwości skorzystania z tłumacza migowego.

     Toalety są nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

     Na terenie szkoły znajduje się miejsce, gdzie pracownicy szkoły i dostawcy parkują samochody. Nie ma parkingu z wyznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych.

     Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.

     Osobą udzielającą informacji przy wejściu jest pracownik obsługi.

     Informacje dodatkowe

     Ułatwienia

     • Zadbaliśmy o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały opublikowane na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
     • Zamieszczone na stronie informacje są napisane zgodnie z zasadami prostego języka, z zachowaniem odpowiedniego formatowania.
     • Większość grafiki pełni funkcję czysto dekoracyjną, w miarę możliwości zdjęcia i grafiki uzupełniane są na bieżąco tekstem alternatywnym.
     • Poruszanie się po stronie jest możliwe za pomocą klawisza Tab klawiatury.
     • Można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
     • Elementy interaktywne (takie jak odnośniki czy przyciski) posiadają wyraźne obramowanie (fokus).
     • Większość linków w obrębie serwisu otwiera się w tym samym oknie.
     • Linki do serwisów zewnętrznych otwierają się w nowym oknie.
     • Nawigacja jest też przyjazna dla osób niedowidzących dzięki tytułom podstron oraz porządkującej funkcji nagłówków.
     • Strona główna serwisu oraz znajdujące na niej moduły są przygotowane w sposób dostępny
     • Podstrony znajdujące się bezpośrednio w menu górnym strony głównej są przygotowane w sposób dostępny.
     • Moduł kontakt – dostępny
     • Mapa strony – dostępna
     • Materiały znajdujące się na stronie można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych.
     • Język stron serwisu - prawidłowo określony w kodzie strony.

     Inne informacje i oświadczenia

     • Informacje zamieszczone w serwisie są na bieżąco przeglądane i aktualizowane.
     • Strona serwisu w dużym stopniu spełnia wytyczne techniczne związane z dostępnością. Pomimo naszych starań może się jednak zdarzyć, że nie zawsze udało nam się to osiągnąć.
 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Copyright Szkoła Podstawowa nr 73       

  Wszelkie prawa zastrzeżone