• DORADZTWO ZAWODOWE w SZKOLE

    • Szybko następujące zmiany na rynku pracy i w życiu społecznym wymuszają potrzebę wsparcia uczniów w procesie samookreślenia, samodoskonalenia i świadomego planowania własnej kariery zawodowej oraz poznawania siebie i świata przez całe życie.

     Realizowany w szkole Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego nie jest systemem diagnozującym, lecz doradczym, który stwarza możliwości i pomaga w rozwiązywaniu problemów powiązanych z wyborem kierunku kształcenia, drogi kształcenia i planowaniem kariery zawodowej.

     Podejmowane działania mają pomóc dzieciom i młodzieży w rozpoznawaniu zainteresowań i zdolności, zdobywaniu informacji o zawodach i pogłębianiu wiedzy na temat otaczającej ich rzeczywistości społecznej.

      

     • W oddziale przedszkolnym

     • Działania w zakresie doradztwa zawodowego obejmują preorientację zawodową, która ma na celu wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami a także pobudzanie i rozwijanie ich własnych zainteresowań i uzdolnień.

      Klasy 1-3


      To okres przejścia od orientacji na zabawę do orientacji na pracę, wzmacniane przez odgrywanie różnorodnych ról zawodowych. Uczeń ćwiczy umiejętność planowania swoich działań i opracowuje na podstawie własnych doświadczeń strategie rozwiązywania pojawiających się trudności.

      Klasy 4-6


      Okres rozwojowy 10–12 lat to przejście z etapu fantazji do etapu zainteresowań, w którym uczeń kształtuje obraz samego siebie i własne „ja” zawodowe opierając się na własnych dokonaniach w rożnych obszarach oraz na podstawie relacji i identyfikacji ze światem dorosłych.

      Klasy 7-8


      To okres przejścia od etapu zainteresowań do etapu uświadamiania sobie własnych możliwości, zdolności oraz okres krystalizowania się hierarchii wartości, co związane jest z potrzebą doświadczania oraz podejmowania prób sprawdzania swoich możliwości.

       

     • Cele doradztwa zawodowego

     • Klasy 1-3


      Wstępne zapoznanie uczniów z różnorodnością zawodów na rynku pracy, rozwijanie pozytywnej i aktywnej postawy wobec pracy i edukacji oraz stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających poznawaniu i rozwijaniu zainteresowań oraz pasji.

      Klasy 4-6


      Zapoznanie uczniów z wybranymi zawodami, kształtowanie pozytywnych postaw wobec pracy i edukacji a także pobudzanie, rozpoznawanie i rozwijanie ich zainteresowań, uzdolnień oraz pasji.

      Klasy 7-8


      Przygotowanie uczniów do odpowiedzialnego planowania kariery i podejmowania, przy wsparciu doradczym, decyzji edukacyjnych i zawodowych, uwzgledniających znajomość własnych zasobów oraz informacje na temat rynku pracy i systemu edukacji.

      Należy pamiętać, że potrzeby uczniów w zakresie poradnictwa zawodowego zmieniają się w zależności od wieku uczniów oraz od stopnia wiedzy, jaką już posiadają.

   • Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

    Obejmuje działania kierowane do uczniów, rodziców, nauczycieli. Realizowany jest przez dyrekcję, wychowawców, nauczycieli wszystkich przedmiotów, pedagoga szkolnego, współpracujące ze szkołą podmioty oraz uczniów i ich rodziców.

     

 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Copyright Szkoła Podstawowa nr 73       

  Wszelkie prawa zastrzeżone