• Informacje

    • O egzaminie słów kilka

    • Pamiętaj, im więcej wiesz o egzaminie, tym większa szansa na sukces!

     Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie programowej w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach 1-8.

     Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

     Uczniowie, którzy nie przystąpią do egzaminu w danym roku szkolnym, muszą powtórzyć ostatnią klasę szkoły podstawowej i napisać egzamin w roku następnym.

     Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

     W latach 2023–2024 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

     • języka polskiego
     • matematyki
     • języka obcego nowożytnego

      

     Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

     We wszystkich szkołach w całej Polsce odbywa się on w tym samym dniu i o tej samej godzinie, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

      

    • Przebieg egzaminu ósmoklasisty

    • Egzamin w roku szkolnym 2023/2024 odbędzie się w terminie od 14 do 16 maja 2024r.

     Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu (10-12 czerwca 2024r).

     Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

     • pierwszego dnia 14.05.2024 (wtorek) – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
     • drugiego dnia 15.05.2024 (środa) – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
     • trzeciego dnia 16.05.2024 (czwartek) – egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa po 90 minut.

      

     Szczegółowy harmonogram egzaminu ósmoklasisty dostępny na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

     Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎

     Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎


     Dobra rada – na egzaminie nie ściągaj!

     Jeśli w czasie egzaminu albo podczas sprawdzania prac okaże się, że uczeń rozwiązywał zadania niesamodzielnie (czyli ściągał), jego egzamin zostanie unieważniony. Podobnie, jeżeli ktoś przeszkadza podczas egzaminu i zakłóca pracę innym, przewodniczący komisji przerywa mu egzamin i unieważnia pracę.

      

   • Zadania na egzaminie ósmoklasisty

   • W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎

    Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

    Arkusze egzaminacyjne 2019 z egzaminu ósmoklasisty na stronie Cetralnej Komisji Egzaminacyjnej

    Arkusze egzaminacyjne 2020 z egzaminu ósmoklasisty na stronie Cetralnej Komisji Egzaminacyjnej

   • Wyniki i zaświadczenia

   • Wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną 03 lipca 2024r.

    03 lipca 2024 każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

    Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu. ‎

    Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający. ‎

    Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia ‎‎(wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało ‎‎73% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało ‎‎27% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami ‎uczniów w całym kraju.‎

    Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.‎

     

  • Więcej informacji na temat Egzaminu Ósmoklasisty

 • Galeria zdjęć

   brak danych
 • Copyright Szkoła Podstawowa nr 73       

  Wszelkie prawa zastrzeżone