Witamy w serwisie SP 73          Jesteśmy szkołą na warszawskiej Starej Pradze

misja szkoły      Wychowanie przez Sukces

Drukuj Email

ZAPRASZAMY do ŚWIETLICY

Świetlica szkolna jest miejscem bezpiecznym i przyjaznym.

Zapraszamy dzieci od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30 - 18:00.

Główne zadanie świetlicy polega na organizacji czasu wolnego uczniów, którzy pozostają na terenie szkoły przed oraz po zakończeniu zajęć lekcyjnych. W świetlicy prowadzone są zajęcia zorganizowane, mające na celu nauczenie wychowanków umiejętności zagospodarowania czasu wolnego oraz rozwijania własnych zainteresowań i potrzeb.

Prowadzone w świetlicy zajęcia mają na celu wspieranie wielokierunkowego rozwoju psychicznego i emocjonalnego dzieci. Stanowią one istotny łącznik pomiędzy działaniami wychowawczymi Rodziców i szkoły.

Świetlica jest także ważnym ogniwem w systemie wychowania i opieki nad dzieckiem. Wspomaga działania edukacyjne i uzupełnia pracę szkoły poprzez opiekę nad dziećmi, oddziaływania wychowawcze oraz pracę dydaktyczną.

Cele i zadania świetlicy uwzględniają istotne funkcje czasu wolnego:

 • odpoczynek (regeneracja sił psychicznych i fizycznych),

 • rozrywkę (czas wyzwalania pozytywnych emocji),

 • rozwój indywidualnych zdolności i zainteresowań.

W naszej świetlicy odbywają się różnego rodzaju zajęcia prowadzone przez poszczególnych wychowawców, innych nauczycieli oraz naszych gości.  Informacje tych zajęciach można uzyskać u wychowawców poszczególnych grup

Organizowana jest także pomoc w odrabianiu lekcji. W ciągu całego roku szkolnego w świetlicy odbywają się imprezy i konkursy.

Obowiązkiem dzieci przebywających w świetlicy jest przestrzeganie wewnątrzświetlicowego regulaminu.


W roku szkolnym 2017/2018 prowadzimy następujące koła zainteresowań oraz zajęcia:

 • kółko plastyczne:

Katarzyna Lamprecht,

Izabela Kopiec

 • kółko sportowe:

Sylwia Czaplicka

 • kółko orgiami:

Anna Możdżyńska

Małgorzata Komosa

 • kółko naukowe:

Anna Małachowska

 • zajęcia grafomotoryczne:

Teresa Mikowska

 • kółko turystyczno-czytelnicze:

Grażyna Pietrzak

 • kółko kulinarne:

Kamila Srebrzyńska-Bukrajewska

 

Informacje ważne dla RODZICÓW

 • Warunkiem zapisu do świetlicy jest zakwalifikowanie dziecka na podstawie złożonej przez rodziców lub prawnych opiekunów Karty Zgłoszenia.

 • Wychowawcy świetlicy odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci, które zostały doprowadzone do świetlicy (tylko w godz. 6.30-18.00)

 • Dzieci ze świetlicy mogą być odbierane przez rodziców (prawnych opiekunów) lub przez inne osoby pełnoletnie, które rodzice/prawni opiekunowie upoważnili pisemnie, tzn. dokonując wpisu do Karty Zgłoszenia lub przynosząc dodatkowe pisemne upoważnienie.

 


 

WESPRZYJ SWOJE DZIECKO

PRZEKAŻ 1% PODATKU!

więcej...

Strona dla Rodziców

REKRUTACJA

informacje 2018/2019

PORADNIK TERAPEUTYCZNY

wszystkie numery poradnika

ADOPCJA SERCA

więcej...

od Rodziców Absolwentów 2016

Ankieta dla Rodziców 2000-2015

wyniki

REALIZOWANE PROJEKTY

WSPARCIE PRASKICH SZKÓŁ

 


 

 


MOJA PRZYSZŁOŚĆ

Dziecięcy Telefon Zaufania

RZECZNIKA PRAW DZIECKA

800 12 12 12

Najlepszy Informatyk SP73

medale wykonała firma
Laser Studio

 • Laser Studio
 • Laser Studio
 • Laser Studio
 • Laser Studio