Drukuj

Integracja w edukacji.


Na czym polega to zjawisko?

Integracyjny system kształcenia i wychowania polega na maksymalnym włączeniu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do placówek umożliwiających im dorastanie i naukę w gronie zdrowych rówieśników.


Integracja jest szansą dla każdego:

 • dla uczniów i ich rodziców, ponieważ klasa integracyjna daje możliwość rozwoju społecznego i intelektualnego;

 • dla nauczycieli, ponieważ praca w klasie integracyjnej sprzyja samodoskonaleniu, kreatywności;

 • dla środowiska lokalnego, gdyż klasa integracyjna uczy tolerancji, przyzwyczaja do zróżnicowanego obrazu społeczeństwa.


Kto może się znaleźć w klasie integracyjnej?

Klasa integracyjna jest przeznaczona dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub poradnię specjalistyczną.

W klasie integracyjnej mogą się znaleźć uczniowie z różnymi rodzajami niepełnosprawności:

 • niesłyszący i słabosłyszący;

 • niewidomi i słabowidzący;

 • niepełnosprawni ruchowo (w tym z afazją);

 • niepełnosprawni intelektualnie w stopniu lekkim;

 • z niepełnosprawnością sprzężoną;

 • z autyzmem lub Zespołem Aspergera.


Cechy charakterystyczne klas integracyjnych:

 • mała liczba dzieci w klasie (15-20 uczniów w tym 3-5  niepełnosprawnych);

 • dwóch nauczycieli w klasie – nauczyciel prowadzący (nauczyciel nauczania zintegrowanego lub nauczyciel przedmiotu) oraz nauczyciel wspomagający (pedagog specjalny);

 • dostosowanie form i metod pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi (również tych wybitnie zdolnych).